Alfabetyczna lista usług

Zgoda na trwałe zainwestowanie na gruncie gminy lub skarbu państwa

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Zwrot opłaty skarbowej

wyników