Lista spraw

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne.
Instytucja pub...

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu.

Odpisy lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów przechowywanych w archiwum wydawane są po uzasadn...

Zgoda na trwałe zainwestowanie na gruncie gminy lub skarbu państwa

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o uzyskanie zgody na trwałe zainwestowanie na gruncie gminy lub skarbu państwa.