Najpopularniejsze usługi

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podział nieruchomości

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

wyników