Alfabetyczna lista usług

J

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

N

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

P

Podział nieruchomości

U

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

W

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

wyników